Tách phông nền trong photoshop

Hi fen! Bạn thấy tách nền bởi Photoshop dễ tuyệt cực nhọc