Specify là gì

Because it also specifies the use of the proleptic Gregorian calendar for all years before 1582, some readers incorrectly assume that a year zero is also included in that proleptic calendar, but it is not used with the BC/AD era.

You watching: Specify là gì


Do chúng ta cũng chỉ rõ giaidap.infoệc sử dụng của lịch Gregory đón trước mang lại tất cả những năm trước năm 1582, một vài người hâm mộ kết luận một cách sai lầm là năm 0 luôn luôn luôn được đưa vào trong kế hoạch này, trong những khi điều đó là ko thông thường.
A policy is a mix of rules that specify how a content owner wants YouTube to lớn handle a claimed đoạn phim.
Chính sách là bộ quy tắc nêu rõ phương pháp công ty thiết lập văn bản hy vọng YouTube cách xử lý đoạn Clip được chứng thực quyền mua.
A path is a specific sequence of nodes occurring across one or more steps, within a specified time frame.
Đường dẫn là 1 trong những chuỗi các nút ít ví dụ xẩy ra vào một hoặc các bước, vào một size thời gian sẽ chỉ định.
The objects were giaidap.infosualised in digital size from Piranesi"s designs & then rematerialized in three dimensions in the materials specified in the design.
Các đối tượng được tưởng tượng bên dưới dạng kỹ thuật số trường đoản cú xây đắp của Piranesay đắm với sau đó được tái cơ cấu tổ chức theo bố chiều trong những vật liệu được chỉ định trong xây cất.
This allows you to specify the subset of variants that should be included in the response khổng lồ a master playmenu request và the order of those variants.
Như vậy có thể chấp nhận được bạn chỉ định và hướng dẫn tập hợp con của những phát triển thành nhưng nên được bao gồm vào đánh giá tận hưởng list phạt bao gồm cùng trình từ của không ít biến thể kia.
Formally, an elliptic curve sầu is a smooth, projective, algebraic curve sầu of genus one, on which there is a specified point O. An elliptic curve is an abelian variety – that is, it has a multiplication defined algebraically, with respect lớn which it is an abelian group – and O serves as the identity element.
Đại thể thì một đường cong elliptic là 1 trong những đường cong đại số trơn tru, đối xứng bậc 1, trong các số đó tất cả một điểm xác định O. Một mặt đường cong elliptic là 1 trong nhiều loại biến đổi Abel - nghĩa là nó có một phép nhân được quan niệm hình trạng đại số, đối với nó là một trong nhóm Abel – và điểm O sống thọ cùng với tư giải pháp bộ phận đơn vị chức năng.
Businesses that transact in more than one currency can specify a local currency type when sending transaction data to Analytics.
Doanh nghiệp giao dịch thanh toán bởi những đơn vị chi phí tệ rất có thể hướng đẫn một một số loại nội tệ lúc gửi dữ liệu giao dịch cho Analytics.
Msiexec progiaidap.infodes a way lớn break after loading a specified custom action DLL but before invoking the action.
Msiexec hỗ trợ một phương pháp để phá đổ vỡ sau khi download một thỏng giaidap.infoện DLL hành giaidap.info cấu hình thiết lập cụ thể nhưng mà trước khi Hotline hành động.
Thêm 150 mẫu được đặt đơn hàng vào Cmùi hương trình Cho thuê-Cho mượn vào năm 1941 nhưng ko được Giao hàng.

See more: Diagnostic Là Gì ? Nghĩa Của Từ Diagnose Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Diagnostic


To calculate overall delivery time, you need to lớn specify cut-off time, handling time and transit time.
Để tính tổng thời gian giao hàng, bạn cần xác định thời gian chốt giao dịch, thời hạn cách xử lý cùng thời hạn vận chuyển.
If the medium is not the whole space, in order khổng lồ solve the heat equation uniquely we also need to lớn specify boundary conditions for u.
Nếu môi trường thiên nhiên tương truyền không phải là toàn bộ không gian, để giải phương trình sức nóng chúng ta cần được xác định những điều kiện biên cho hàm số u.
If specified, tìm kiếm only in this field Audio files (mp#...) This can be Title, Album... Images (png...) Search only in Resolution, Bitdepth
Nếu được xác định, tìm tìm chỉ trong ngôi trường này Tập tin âm tkhô cứng (mp#...) Giá trị này rất có thể là Tựa, Tập nhạc... Ảnh (png...) Tìm kiếm chỉ trong Độ phân giải, Độ sâu bit
Some websites change the window position on their own by using window. moveBy() or window. moveTo(). This option specifies the treatment of such attempts
Một số khu vực Mạng thay đổi địa chỉ hành lang cửa số một cách riêng biệt bằng cách sử dụng tác dụng window. moveBy () (cửa sổ ráng dịch rời theo) tuyệt window. moveTo () (cửa sổ dịch chuyển đến). Tùy chọn này xác định cách thống trị giaidap.infoệc cố kỉnh như vậy
These pizzerias will go even further than the specified rules by, for example, using only San Marzano tomatoes grown on the slopes of Mount Vesugiaidap.infous và drizzling the olive oil và adding tomalớn topping in only a clockwise direction.
Những tiệm bánh pizza này đã ra đi hơn các nguyên tắc được chỉ định, ví dụ, chỉ sử dụng quả cà chua San Marzano trồng bên trên sườn Núi Vesugiaidap.infous với phun dầu ô liu với thêm cà chua lên lớp tủ theo chiều kyên ổn đồng hồ.
To get Google notifications, specify an HTTPS callbaông chồng URL secured by SSL v3 or TLS using a valid certificate from a major Certificate Authority.
Để nhấn thông báo của Google, hãy chỉ định một URL Hotline lại HTTPS được bảo mật thông tin bởi SSL v3 hoặc TLS bằng một chứng chỉ hợp lệ xuất phát điểm từ 1 Tổ chức xây dừng chứng chỉ bự.
Within weeks of arrigiaidap.infong at Bletchley Park, Turing had specified an electromechanical machine called the bombe, which could break Enigma more effectively than the Polish bomcha kryptologiczna, from which its name was derived.
Chỉ trong vài tuần sau khi đến Bletchley Park, Turing vẫn sáng tạo ra một chiếc trang bị cơ-điện tử (electromechanical machine) góp vào bài toán lời giải sản phẩm Enigma, đặt tên là sản phẩm công nghệ bombe, lấy tên theo cái máy "bomba" được sáng chế tại Ba Lan.
A browser kích cỡ mapping of <0, 0> can be used to specify a default mapping that can be used on any browser kích cỡ.
Mục ánh xạ kích cỡ trình chuyên chú của <0, 0> hoàn toàn có thể dùng để làm chỉ định mục ánh xạ khoác định mà lại sẽ thực hiện được bên trên phần lớn size trình để mắt tới.
Use the nosnippet meta tag khổng lồ prsự kiện Google from displaying a snippet for your page in Search results, or use the max-snippet: meta tag to lớn specify the maximum length for your result snippets.
Sử dụng thẻ meta nosnippet nhằm ngăn Google hiển thị đoạn trích mang lại trang của doanh nghiệp trong Kết quả Tìm kiếm hoặc thực hiện thẻ meta max-snippet: để chỉ định và hướng dẫn độ lâu năm về tối nhiều đến đoạn trích vào tác dụng.
The authorities sent the monks back to lớn their home giaidap.infollages & put them under house arrest or police detention, without issuing arrest warrants or specifying the charges against them.

See more: " Trip Là Gì - Trips Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh


Chính quyền gởi chúng ta về lại quê tiệm cùng đặt họ đằng sau sự quản thúc tại nhà giỏi giam cầm của công an, nhưng không còn có lệnh bắt hoặc nêu rõ tội kết tội.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Giải Đáp