Prescription là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Prescription là gì

*
*
*

prescription
*

prescription /pris"kripʃn/ danh từ sự sai khiến, sự truyền lệnh, sự sai khiến nhiệm vụ, sắc đẹp lệnh (y học) sự mang đến đơn; 1-1 thuốc (pháp lý) thời hiệu (nghĩa bóng) phong tục tập cửa hàng nhiều năm được viện ra (nhằm biện minc mang đến cái gì)
Lĩnh vực: y họcđối kháng thuốcLĩnh vực: hóa học & thiết bị liệudung nhan lệnhLĩnh vực: xây dựngthời hạn hiệu lựcthời hạn hữu hiệuretrieval prescriptionlệnh tìm kiếm kiếm o sắc lệnh
*See more: Wedge Là Gì, Nghĩa Của Từ Wedge, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

*

prescription

Từ điển Collocation

prescription noun

ADJ. medical | miễn phí people who get không tính phí prescriptions | repeat I just get a repeat prescription every week.

VERB + PRESCRIPTION give sầu sb, write (out) | hóa trang Would you like khổng lồ wait while the pharmacist makes up your prescription?

PRESCRIPTION + NOUN charge | drug, medicine

PREP. on ~ Some drugs are only available on prescription. | ~ for the usual prescription for asthma She gave sầu hyên a prescription for antibiotics.

Từ điển WordNet


n.

directions prescribed beforehand; the action of prescribing authoritative rules or directions

I tried to lớn follow her prescription for success

written instructions for an optician on the lenses for a given personwritten instructions from a physician or dentist lớn a druggist concerning the khung & dosage of a drug to lớn be issued to a given patient

adj.
See more: Cung Hoàng Đạo Là Gì ? Ý Nghĩa Của 12 Cung Hoàng Đạo Giới Thiệu Tổng Quát 12 Cung Hoàng Đạo

English Synonym và Antonym Dictionary

prescriptionssyn.: ethical drug prescription drug prescription medicine prescription(a)

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu


Chuyên mục: Giải Đáp