Mic là gì

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ giaidap.info.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tín.
You watching: Mic là gì

A mic is designed khổng lồ pichồng up as much as it can within certain frequencies và within a specific radius.
Pitch trackers can be negatively affected by variations in acoustics, microphones và mic placement, instruments, performers, and specific performances.
This is a major breakthrough in personal surveillance equipment, its tiny mic has the capability of picking up speech from 25 feet away, with crystal clarity.
There were even tentative sầu plans khổng lồ implement a multiplayer mode, using the already existing mic/ear sockets lớn exchange data.
I recorded with a mic và in a booth, but through a computer, và that"s how the overdubs were done on this record as well.
The internal electronic circuitry of an active sầu noise-canceling mic attempts lớn subtract noise signal from the primary microphone.
In a noisy environment, both microphones receive sầu noise at a similar level, but the primary mic receives the desired sounds more strongly.
They use a magical scale Mã Sản Phẩm of the school, including autonomous dolls of them & the students that follow their comm& by a mic.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn tả quan điểm của những biên tập viên giaidap.info giaidap.info hoặc của giaidap.info University Press tốt của những công ty cấp phép.
*See more: Fta Là Viết Tắt Của Từ Gì - Nội Dung Và Các Nguyên Tắc Trong Fta

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập giaidap.info English giaidap.info University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Nghĩa Của Từ Determined Là Gì, Nghĩa Của Từ Determined, Nghĩa Của Từ Determined Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Giải Đáp