Counselor là gì

Wise counselors often “salt” their words with illustrations, since these can emphakích cỡ the seriousness of a matter or can help the recipient of counsel to lớn reason and to lớn view a problem in a new light.

You watching: Counselor là gì


Những người khuim bảo sáng suốt thường “nêm thêm muối” vào lời nói của mình bằng phương pháp sử dụng ví dụ, vị lời ví dụ nhấn mạnh tầm đặc biệt quan trọng của sự việc hoặc có thể giúp fan nghe trình bày với nhìn vụ việc dưới một chu đáo new.
(Proverbs 3:5) Worldly counselors and psychologists can never hope to approach the wisdom and understanding that Jehovah displays.
Các thay vấn với bên tư tưởng học vào trần thế không có hy vọng gì tiến cho sát sự khôn ngoan và hiểu biết của Đức Giê-hô-va.
13 Sự “khôn-ngoan nhu-mì” không cho phép một bạn khuim bảo nói lời thẳng thừng thiếu hụt lưu ý đến hoặc gay gắt.
(Jeremiah 10:23) Indeed, there is no teacher, no expert, no counselor better equipped lớn teach us the truth và khổng lồ make us wise & happy.
(Giê-rê-ngươi 10:23) Quả thiệt, không có fan thầy, chuyên gia hoặc núm vấn nào bao gồm đầy đủ ĐK hơn nhằm dạy dỗ bọn họ lẽ thật đồng thời góp chúng ta trnghỉ ngơi phải chí lý cùng hạnh phúc.
The publisher quickly got the point, especially when the counselor continued: “How vì you think Jehovah, the Owner of the vineyard, views your situation?”
Người tuim bố gọi ngay điểm anh muốn nói, nhất là khi anh trưởng lão hỏi tiếp: “Anh/chị suy nghĩ Chủ vườn nho là Đức Giê-hô-va cẩn thận triệu chứng anh/chị như vậy nào?”
Người khét tiếng về khuyên nhủ mái ấm gia đình là John Bradshaw viết: “Ngày ni tất cả sự khủng hoảng trong gia đình...
Uchtdorf, Second Counselor in the First Presidency, has taught us, it’s much more than merely waiting: “Patience means active waiting & enduring.

See more: Là Gì? Nghĩa Của Từ Inclusive Là Gì, Nghĩa Của Từ Inclusive


Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn vào Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, vẫn dạy, lòng kiên nhẫn còn có ý nghĩa sâu sắc nhiều hơn nữa là chỉ ngóng đợi: “Tính kiên nhẫn Có nghĩa là tích cực chờ đợi với Chịu đựng.
Eyring, First Counselor in the First Presidency, “Going trang chủ,” in Brigsay đắm Young University 1986–87 Devotional and Fireside Speeches (1987), 77–78.
Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn vào Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, “Going Home,” trong Brigsay đắm Young University 1986–87 Devotional và Fireside Speeches (1987), 77–78.
Với các chìa khóa kia, em ấy, cùng với các nỗ lực vấn của bản thân mình, đã chỉ huy nhóm túc số này dưới sự soi dẫn của Chúa.”
Elder Clark has served as an elders quorum president, ward executive secretary, bishop’s counselor, bicửa hàng, high councilor, stake mission president’s counselor, và Area Seventy.
Anh Cả Clark đã Ship hàng cùng với tư bí quyết là chủ tịch nhóm túc số những anh cả, thỏng ký chấp hành đái khu vực, cầm cố vấn giám trợ, giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phđộ ẩm, cụ vấn quản trị quá trình tuyên giáo của cương vực, cùng Thầy Bảy Mươi Có Thđộ ẩm Quyền Giáo Vùng.
When a delegation asked hyên ổn to lớn remove sầu some of the oppressive sầu measures, he failed khổng lồ heed mature advice from his older counselors and commanded that the people’s yoke be made heavier.
lúc một nhóm tín đồ đại diện dân đến xin vua loại bớt một vài nhiệm vụ, ông ko nghe lời khuim nhuần nhuyễn của rất nhiều cầm vấn to tuổi với chỉ định tạo nên ách của dân bọn chúng nặng hơn.
It is proposed that Thomas Spencer Monson be sustained as prophet, seer, và revelator và President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, together with his counselors và members of the Quorum of the Twelve sầu Apostles as previously presented & voted upon.

See more: " Chủ Thể Là Gì ? Chủ Thể Lã  Gã¬


Xin đề xuất rằng Thomas Spencer Monson được tán trợ là vị tiên tri, tiên kiến, với khoác khải với là Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, cùng với nhị vị nỗ lực vấn của ông cùng các member vào Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sđọng Đồ nlỗi chúng ta đã được giới thiệu và biểu quyết tán trợ trước kia.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Giải Đáp