Cost of sales là gì

Làm thế nào để học tiếng anh giao tiếp siêng ngành kế toán hiệu quả Lúc bạn còn phải dành thời gian mang lại công việc. Câu trả lời chình là hãy tự áp dụng tiếng Anh vào công việc hằng ngày. Ví dụ bài học dưới phía trên Aroma gửi trao các người dùng các công thức quen thuộc thuộc vào kế toán bằng tiếng Anh. Các người dùng hãy dựa vào các công thức này thử học từ vựng coi nhé:


*

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH QUA CÔNG THỨC KẾ TOÁN

Gross profit = Sales – cost of goods soldLợi nhuận gộp = Doanh thu – Ngân sách chi tiêu sản phẩm bán

Profit before tax (PBIT) = Gross profit + Income from financial activities – Expense from financial activities – Selling expense – Administrative sầu Expense + Others income – Others expenseLợi nhuận trước thuế (PBIT) = lợi nhuận gộp + Tổng các khoản thu nhập tự hoạt động tài bao gồm – giá cả hoạt động tài chính – Chi phí bán hàng – Ngân sách chi tiêu hành thiết yếu + Những bạn không giống tất cả thu nhập cá nhân – chi phí khác

Profit after tax = PBIT – Income tax expense (Income tax expense = Income tax rate x PBIT) Lợi nhuận sau thuế = PBIT – Ngân sách thuế thu nhập

Trong đó: Chi phí thuế các khoản thu nhập = Thuế suất thuế thu nhập cá nhân x PBIT

COST OF GOODS SOLD/ COST OF SALES = Opening Inventory + Purchase – Closing CHI PHÍ VỐN HÀNG BÁN / CHI PHÍ BÁN HÀNG = hàng tồn kho đầu kì + Mua – sản phẩm tồn kho cuối kì (áp dụng đối với doanh ngthương lượng mại là công ty yếu)

COST OF GOODS SOLD = Opening Finished goods + Cost of manufactured – Closing Finished goods

CHI PHÍ VỐN HÀNG BÁN = thành phẩm tồn kho đầu kì + túi tiền – thành phẩm tồn kho cuối kì (áp dụng so với doanh ngdàn xếp mại là chủ yếu)

COST OF MANUFACTURED = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress(Sum of production cost = Direct material cost + Direct labour cost + Overhead costDirect material cost = Opening Raw material + Purchase – Closing Raw material)CHI PHÍ SẢN XUẤT (GIÁ THÀNH) = Hàng vẫn tạo ra đầu kì + Tổng chi phí sản xuất – Hàng đang mang lại cuối kì

Trong đó: Tổng ngân sách cấp dưỡng = ngân sách vật liệu trực tiếp + giá thành nhân công thẳng + ngân sách chung

Ngân sách chi tiêu vật tư trực tiếp = Các nguyên liệu cần có đầu kì + Mua – Các nguyên liệu cuối kì

Credit sales = Closing Trade Receivable – Opening Trade Receivable + Allowed Discount + Cash received from customer + Contra between trade receivable and trade payable Doanh thu chào bán Chịu = số dư bắt buộc thu cuối kỳ – số dư cần thu đầu kỳ + các khoản ưu đãi mang đến người tiêu dùng + khách hàng tkhô giòn toán thù nợ phải thu) + bù trừ giữa nợ yêu cầu thu cùng nợ cần trả)

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable & trade payablecài đặt = số dư nợ yêu cầu trả vào cuối kỳ – số dư nợ nên trả đầu kỳ + các khoản ưu đãi nhận thấy + Các khoản tiền nợ trả mang lại đơn vị cung ứng + bù trừ giữa nợ yêu cầu thu với nợ bắt buộc trả.

Annual depreciation ( according khổng lồ straight line method) = Cost of assets – residual value/ The amount of years of use lifeKhấu hao hàng năm (theo cách thức con đường thẳng) = Ngulặng giá tài sản – giá trị tkhô cứng lý tịch thu / Số lượng năm sử dụng

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation Giá trị còn sót lại = túi tiền – hao mòn luỹ kế khấu hao lũy kế’

Cách học từ vựng qua công thức này chắc nịch là dễ thuộc rộng đúng ko nào? Vốn từ vựng vựng phong phú là chìa khóa thành công khi học tieng anh giao tiep chuyen nghen ke toan đấy!