Channel là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Channel là gì

*
*
*

channel
*

channel /"tʃænl/ danh từ eo biển lòng sông, lòng suối kênh mương, lạch; ống dẫn (nước dầu...) (nghĩa bóng) đường; mối cung cấp (thông tin, ý nghĩ, tứ tưởng...)secret channels of information: phần lớn mối cung cấp tin mậtthrought the usual channels: qua hầu hết mối cung cấp thường xuyên lệtelegraphic channel: con đường điện báodiplomatic channel: mặt đường dây ngoại giao (rađiô) kênh (kiến trúc) đường xoi (kỹ thuật) máng, rãnhthe Channel đại dương Măng sơ ngoại đụng từ đào rãnh, đào mương chảy xói (đất) thành khe rãnh (nước mưa) chuyểnlớn channel inmformation to: đưa thông tin cho hướng về phía (dòng gì), xoáy vào (chiếc gì) (loài kiến trúc) bào mặt đường xoi
kênhadministrative sầu channel: kênh hành chánhchannel captain: trưởng kênh phân phối (hàng)channel control: sự điều hành và kiểm soát kênhchannel cooperation: sự hợp tác ký kết kênhchannel effectiveness: sự hữu dụng của kênhchannel fees: chi phí qua lại kênh đàochannel of communication: kênh truyền thôngchannel of distribution: kênh phân phốichannel performance: năng suất của kênhchannel power: năng lực của kênhcirculation channel: kênh lưu thôngcommercial channel: kênh tmùi hương mạiconventional kinh doanh channel: kênh tiếp thị truyền thốngdirect channel: kênh (phân phối) trực tiếpfilter-press wash water channel: kênh xả nước xay lọcheat channel: kênh nhiệtmarketing channel: kênh tiếp thịrationing channel: kênh phân phốitrade channel: kênh thương thơm mạimángfeed channel: máng tiếp nhậnjuice channel: máng dịch épốngair channel: ống hútair channel: ống quạt gióexpulsion smoke channel: ống khóiinduction smoke channel: ống dẫn khóirãnhchannel discountưu đãi đặc thùheat channelcầu nhiệtsale communications channel policychính sách truyền thông media tiếp thịsales through one"s own channeltừ tiêu thú <"t∫ænl> o hốc Hốc bên phía ngoài ống chống vị khuyết tật của việc trám xi măng. o rãnh Rãnh lõm do xâm thực cửa sông hoặc mẫu nước ngầm tạo nên. o kênh Một loạt thiết bị nối tiếp với nhau từ nguồn tới sản phẩm công nghệ ghi. Kênh thông báo trong máy tính xách tay o kênh; lòng sông; eo biển § drainage channel : kênh tiêu nước § ore channel : kênh quặng § outflow channel : chiếc ra § rocking channel : máng đá § tidal channel : kênh triều § channel of ascent : họng núi lửa § channel deposit : trầm tích lòng sông § channel fill : trầm tích lấp lòng (sông) § channel job : công tác trám rãnh § channel pore : lỗ rãnh § channel sands : mèo lòng sông § channel wave : sóng kênh
*

*See more: Mộ Kết Là Gì - Mộ Kết Là Điềm Tốt Hay Xấu Và Xem Mộ Kết Như Nào

*

channel

Từ điển Collocation

channel noun

1 television/radio station

ADJ. radio, television/TV, video clip | cable, satellite, terrestrial | commercial, independent | movie, sports, etc.

VERB + CHANNEL change (to), switch (to/over to), tune (in) to I changed channels when the news came on.

CHANNEL + VERB broadcast This channel broadcasts 24 hours a day.

PREPhường. on a/the ~ There"s an interesting documentary on Channel 4 tonight.

2 route for sending information

ADJ. direct, indirect Journalists always have indirect channels for getting information. | formal, official She first tried to get a doctor"s certificate through official channels. | informal | appropriate, conventional, normal, proper, right, usual | effective an effective sầu channel for communication | diplomatic | communication, distribution worldwide distribution channels

VERB + CHANNEL go through, use If you want a visa, you will have sầu khổng lồ go through the proper channels. | establish, open (up) attempts khổng lồ open up new channels of communication

PREP.. through a/the ~ The government hopes to lớn settle the dispute through diplomatic channels.

PHRASES a channel of communication, channels of distribution

3 narrow area of water

ADJ. deep | narrow | drainage, irrigation Irrigation channels supply the crops with water. | river, water The estate has fountains and water channels. | shipping

Từ điển WordNet


n.

a passage for water (or other fluids) lớn flow through

the fields were crossed with irrigation channels

gutters carried off the rainwater into a series of channels under the street

a deep và relatively narrow body of water (as in a river or a harbor or a strait linking two larger bodies) that allows the best passage for vessels

the ship went aground in the channel

v.


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. A path or links through which information passes between two devices. A channel can be either internal or external to a microcomputer. 2. In communications, a medium for transferring information. Depending on its type, a communications channel can carry information (data, sound, and/or video) in either analog or digital khung. A communications channel can be a physical links, such as the cable connecting two stations in a network, or it can consist of some electromagnetic transmission on one or more frequencies within a bandwidth in the electromagnetic spectrum, as in radio and television, or in optical, microwave sầu, or voice-grade communication. Also called: circuit, line. See also analog, b&, bandwidth, digital, electromagnetic spectrum, frequency. 3. A single color within a digital color space. For example, the RGB color space contains three channels—red, green, & blue—and all colors within the RGB color space are created with a combination of one or more of those three color channels. In CMYK there are four channels—cyan, magenta, yellow, and blaông chồng. màu sắc management và graphics applications rely on control and manipulation of individual color channels. See also color space.

Investopedia Financial Terms


1. The system of intermediaries between the producers, suppliers, consumers, etcetera, for the movement of a good or service. 2. The technical range between tư vấn and resistance levels that a stoông xã price has traded in for a specific period of time.Channel StuffingRectangleResistanceSupportTechnical Analysis


See more: Nhiệt Độ Màu Là Gì ? Bảng Nhiệt Độ Màu K Đèn Led 2000K Nhiệt Độ Màu Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

channels|channeled|channelled|channeling|channellingsyn.: TV station artery corridor passageway strait waterway

Chuyên mục: Giải Đáp