Bảo lãnh tiếng anh là gì

Họ với tên: ............................................................................................................................

Full name: ...........................................................................................................................

Ngày mon năm sinh:..................................................................... Giới tính: Nam/Nữ

Date of birth: ................................................................................... Sex: Male/Female

Nơi sinh: ..............................................................................................................................

Permanent residential address: .........................................................................................

Địa chỉ trú ngụ hiện tại nay: .....................................................................................................

Current residential address: ..............................................................................................

Số điện thoại: ......................................................................................................................

Tel: .......................................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn uống cước: .................................................................................

ID/Passport No.: .................................................................................................................

Nơi cấp: ................................................................... Ngày cấp:........................................

Issued by: ................................................................... Dated: ............................................

(Bản sao kèm theo/ Copy attached)

With representative sầu of the Association of the overseas Vietnam, in addition to the items on the need khổng lồ fill more:

Tên Hội đoàn: .....................................................................................................................

Association name: ..............................................................................................................

Chức vụ của phiên bản thân vào Hội đoàn: ............................................................................

Position yourself in the association"s: .............................................................................

Xin bảo hộ bạn mang tên dưới đấy là bạn toàn quốc định cư sinh sống nước ngoài:

Please guarantee the person named below is the Vietnam giới people settled abroad:

Họ và tên: ............................................................................................................................


You watching: Bảo lãnh tiếng anh là gì


See more: Tích Lũy Tư Bản Là Gì - Định Nghĩa, Khái Niệm


See more: " Giai Đoạn Tiếng Anh Là Gì, Period Là Gì, Nghĩa Của Từ Period


Full name: ...........................................................................................................................

Ngày mon năm sinh:......................................................... Giới tính: Nam/Nữ

Date of birth: .......................................................................... Sex: Male/Female

Nơi sinh: ..............................................................................................................................

Permanent residential address: .........................................................................................

Địa chỉ trú ngụ hiện nay: .....................................................................................................

Current residential address: ..............................................................................................

Số năng lượng điện thoại: ......................................................................................................................

Tel: .......................................................................................................................................

Số Hộ chiếu hoặc Giấy tờ thường trú của nước ngoài: .................................................

Passport no. or foreign resident papers: ..........................................................................

Nơi cấp: ................................................................... Ngày cấp: ........................................

Issued by: ................................................................... Dated: ............................................

Những vấn đề phải trình bày thêm trường hợp có:

These issues need further presentation if there:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


Chuyên mục: Giải Đáp